Snyggt och smart med avfallskvarn

Glöm spring med blöta sopor och läckande soppåsar. Det finns ett enkelt, bekvämt och smidigt att bli av med matresterna direkt – och teknologin har funnits i över 60 år!

Installation av avfallskvarn

 • Istället för att slänga mat och avfall i soppåsen är det enkelt och praktiskt att bara hälla allt organiskt avfall rakt ner i diskhon. En normalfamilj minskar sin totala sopmängd med cirka 40% efter en kvarninstallation.
 • Avfallskvarnen mal ner allt organiskt köksavfall och med vattnet transporteras det via avloppsnätet till reningsverket. Därefter behandlas det och omvandlas till bland annat biogas och biogödsel.
 • Bättre miljö och lukt runt soptunnan.
 • Färre skadedjur. Problem med råttor och möss har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren!
 • Ger ett kontinuerligt bidrag till miljön eftersom den används varje dag.

Ökande sopavgifter för stockholmarevinter 2012 158

Stockholms Kommun har från och med 2014 tagit bort subventionerna för den bruna matavfallstunnan.
Avgiften ökar därmed mellan 9,6 och 12,5 procent för en snittfamilj. Läs mer här.

Följande regler gäller för avfallskvarnar i Stockholm:

En köksavfallskvarn installeras under diskbänken i köket (villa eller lägenhet) och kan mala ner matavfall som via husets avloppsrör går ut i det allmänna avloppsnätet. Via avloppsnätet transporteras avfallet till Henriksdals eller Bromma avloppsreningsverk där det används för att utvinna biogas.
Stockholm Vatten tillåter sedan slutet av 2008 installation av avfallskvarnar för enskilda hushåll i Stockholms stad och Huddinge kommun.
Näringsidkare, exempelvis restauranger, storkök, caféer, matbutiker och liknande, får inte koppla in avfallskvarnar till ledningsnätet. Enskilda hushåll behöver inte göra någon anmälan eller registrering av innehav och man behöver inte heller något tillstånd från Stockholm Vatten för att installera en avfallskvarn. Även om inget tillstånd behövs för enskilda hushålls installation av avfallskvarn bör man kontrollera konditionen på fastighetens avloppsinstallation.

Konditionen på ledningarna kan vara avgörande

Ålder, dimension och lutning på rörledningar kan vara avgörande för hur en installation av avfallskvarn kommer att fungera. Stockholm Vatten ansvarar inte för regler eller riktlinjer kring detta och kan inte heller ge rekommendationer, det är upp till varje enskild fastighetsägare att avgöra.
Om man har för avsikt att installera en avfallskvarn och bor i hyreshus eller bostadsrätt bör man inhämta godkännande från fastighetsägaren eller föreningsstyrelsen. Det är viktigt med fastighetsägarens godkännande eftersom det är fastighetsägaren som har tecknat avtal med Stockholm Vatten och därigenom förbundit sig att följa de allmänna bestämmelserna i ABVA.

Det tillkommer ingen extra avgift på VA-fakturan om man installerar en avfallskvarn i ett enskilt hushåll och det går inte heller att söka bidrag eller ersättning från Stockholm Vatten för en sådan installation.
Man kan inte köpa avfallskvarn av Stockholm Vatten, bolaget varken säljer, installerar eller ger service på avfallskvarnar.  Källa: Stockholm Vatten
Kontakta din kommun före installation av en avfallskvarn!
Lokala regler kan förekomma.

Undersökning av Naturvårdsverket gällande matavfallskvarnar

Naturvårdsverket har i en artikel berättat om att Malmö Stad driver ett pilotprojekt där avfallskvarnar installerats för att ta hand om matavfallet. Försöket har fallit väl ut och det har visat sig vara ett effektivt sätt att producera biogas av det organiska hushållsavfallet.

Naturvårdsverket pekar på ett antal miljömässiga och ekonomiska vinster med avfallskvarnar:

 • Systemet producerar 0,9–4,9 m3 biogas/per lägenhet och år jämfört med 0,6–1,8 m3/ per lägenhet och år för vanlig sopsortering.
 • Från 50–upp till hela 172 % mer biogas per lägenhet och år!
 • Biogasen används för att producera el och värme, vilket sänker CO2-utsläppen.
 • Matavfallskvarnen har för många boende fungerat som en katalysator för miljötänkandet på det personliga planet, ju oftare miljö desto mer frekvent miljö tänk.
 • Matavfallskvarnen har för många boende fungerat som en katalysator för miljötänkandet på det personliga planet, ju oftare miljö desto mer frekvent miljötänk.
 • Kvaliteten på det organiska materialet har varit hög. Det behöver ingen efterbehandling eller bearbetning för att kunna användas för biogasproduktion, vilket är kostnadsbesparande.
  Källa: Naturvårdsverket

Järfälla Kommun för installation av avfallskvarn

I Järfälla kommun kan du söka tillstånd för att installera en avfallskvarn som ett alternativ till att samla in organiskt matavfall i kärl eller kompostera. Avfallskvarnen installeras under diskbänken och mal hushållets matavfall som sedan leds bort tillsammans med hushållets övriga spillvatten.

https://www.jarfalla.se/bygga-bo–miljo/vatten-och-avlopp/avfallskvarnar.html

Läs mer om avfallshantering och återvinning:

WasteKing  – leverantör av avfallskvarnar WasteKing
Förmodligen den bästa kvarnen på marknaden! Såld i miljontals enheter runt om i världen.
Produkten är Bäst i Test enlig Consumer Report. Tester som är gjorda 2009 och 2011.
Se Klipp: Fördelar med Waste King
Biologisk behandling SRV återvinning AB

Varför ska vi sortera vårt avfall?

Varför ska jag sortera?
Avfall Sverige
Återvinningscentralen
Stockholm vatten

Sopor.nu – Sveriges avfallsportal
Svensk studie 2012: Matavfallskvarnar – Långtidseffekter på ledningsnät Förstudie från Lund Tekniska Högskola anående matavfallsutsortering med matavfallskvarnar.(pdf)

Förstudie av olika system för matavfallsutsortering med avfallskvarnar Biogasstrategi för Stockholms Stad (pdf)
Avfallstaxan innehåller priser för olika typer av abonnemang och tjänster samt bestämmelser för fakturering. Observera! Från och med 1 juli 2012 gäller viktbaserad avfallstaxa för villa- och radhushushåll.
Avfallstaxan i Stockholm